Schubertline scores on CD-ROM

VOLUME 8: Brahms: 50 selected lieder

 

 

Higher
Muted version
Lower
Muted version
Alte Liebe Op. 72, no.1 01a: C major
01am: C major 01b: B flat maj. 1bm: B flat maj.
Am Sonntag Morgen
Op. 49, no.1 02a: E minor 02am: E minor 02b: C minor 02bm: C minor
An die Nachtigall
Op. 46, no. 4
03a: E major 03am: E major 03b:C major 03bm: C major
An ein Veilchen
Op.49, no. 2 04a: E major 04am: E major 04b: D major 04bm: D major
An eine Aeolsharfe
Op. 19, no. 5 05a: A flat maj. 05am: A flat maj. 05b: F major 05bm: F major
Auf dem Kirchhofe
Op. 105, no. 4 06a: D minor 06am: D minor 06b: C minor 06bm: C minor
Auf dem See
Op. 59, no. 2 07a: E major 07am: E major 07b: D major 07bm: D major
Bei dir sind meine Gedanken
Op. 95, no. 2 08a: A major o8am: A major 08b: F major 08bm: F major
Bitteres zu sagen denkst du

Op. 32, no. 7

09a: F major 09am: F major 09b: D major 09bm: D major
Botschaft
Op. 47, no. 1 10a: D flat 10am: D flat 10b: B flat 10bm: B flat
Das Mädchen spricht
Op. 107, no. 3 11a: A major 11am: A major 11b: F major 11bm: F major
Da unten in Tale
WoO 33, no. 6 12a: A flat maj. 12am: A flat maj. 12b: F major 12bm: F major
Dein blaues Auge
Op. 59, no. 8 13a: E flat maj. 13am: Eflat maj. 13b: C major 13bm: C major
Der Gang zum Liebchen
Op. 48, no. 1 14a: G minor 14am: G minor 14b: E minor 14bm: E minor
Der Jäger
Op. 95, no 4
15a: F major 15am: F major 15b: E flat ma. 15bm: E flat ma.
Der Kuss
Op. 19, no. 1 16a: B flat maj. 16am: B flat maj. 16b: G major 16bm: G major
Der Tod, das ist die kühle Nacht
Op. 96, no. 1 17a: C major 17am: C major 17b: B flat ma. 17bm:B flat ma.
Die Mainacht
Op. 43, no. 2 18a: F major 18am: F major 18b: D major 18bm: D major
Ein Sonnett
Op. 14, no. 4 19a: A flat maj. 19am: A flat maj. 19b: F major 19bm: F major
Es träumte mir
Op. 86, no. 2 20a: B major 20am: B major 20b: G major 20bm: G major
Gang zur Liebsten
Op. 14, no. 6 21a: E minor 21am: E minor 21b: C sh. mi. 21bm: C sh. mi.
Geheimnis
Op. 71, no. 3 22a: G major 22am: G major 22b: Eflat maj. 22bm: E flat ma.
Immer leiser Op. 105, no. 2 23a: F minor 23am: F minor 23b: C sh. mi 23bm: C sh mi.
In der Ferne Op. 19, no. 3 24a: D minor 24am: D minor 24b: C sh. mi. 24bm: C sh. mi.
In Waldeseinsamkeit Op. 85, no. 6 25a: B major 25am: B major 25b: G major 25bm: G major
Komm bald!
Op. 97, no. 5 26a: A major 26am: a major 26b: G major 26bm: G major
Mädchenlied
Op. 107, no. 5 27a: B minor 27am: B minor 27b: G minor 27bm: G minor
Mein Herz ist schwer
Op. 94, no. 3 28a: B fl.min. 28am: B fl.min. 28b: G minor 28bm: G minor
Meine Liebe ist grün
Op. 63, no. 5 29a: F sh.maj/ 29am: F sh.maj. 29b: D major 29bm: D major
Nachklang
Op. 59, no. 4 30a: F sh.min. 30am: F sh.min 30b: E minor 30bm: E minor
Nachtwandler
Op. 86, no. 3 31a: E fl.maj. 31am: E fl.maj. 31b: C major 31bm: C major
Nachtigall
Op. 97, no. 1 32a: F minor 32am: F minor 32b: D minor 32bm: D minor
O kühler Wald
Op. 72, no. 3 33a: B fl.maj 33am: B fl.maj. 33b: A fl.maj. 33bm: A fl.maj.
O liebliche Wangen
Op. 47, no. 4 34a: D major 34am: D major 34b: B fl.maj. 34bm: B fl.maj.
O wüsst ich doch dein Weg zurück
Op. 63, no. 8 35a: E major 35am: E major 35b: D major 35bm: D major
Regenlied
Op. 59, no. 3 36a: F sh.min. 36am: F sh.min. 36b: E minor 36bm: E minor
Sapphische Ode
Op. 94, no. 4 37a: F major 37am: F major 37b: D major 37bm: D major
Scheiden und meiden
Op. 19, no. 2 38a: F minor 38am: F minor 38b: D minor 38bm: D minor
Sommerabend
Op. 84, no. 1 39a: G minor 39am: G minor 39b: E minor 39bm:E minor
Sommerabend
Op. 85, no. 1 40a: C major 40am: C major 40b: B fl.maj. 40bm: B fl.maj.
Sonntag
Op. 47, no. 3 41a: G major 41am: G major 41b: E major 41bm: E major
Ständchen
Op. 106, no. 1 42a: G major 42am: G major 42b: E fl.maj. 42bm: E fl.maj.
Therese
Op. 86, no. 1 43a: F major 43am: F major 43b: D major 43bm: D major
Treue Liebe
Op. 7, no. 1 44a: F sh.min. 44am: F sh.min 44b: E minor 44bm: E minor
Vergebliches Ständchen
Op. 84, no. 4 45a: A major 45am: A major 45b: F major 45bm: F major
Von ewiger Liebe
Op. 43, no. 1 46a: C sh.min 46am: C sh.min 46b: B minor 46bm: B minor
Wie bist du, meine Königin
Op. 32, no. 9 47a: E fll.maj. 47am: E fl.maj. 47b: D fl.maj. 47bm: D fl.maj
Wiegenlied
Op. 49, no. 4 48a: F major 48am: F major 48b: D major 48bm: D major
Wie Melodien
Op. 105, no. 1 49a: C major 49am: C major 49b: A major 49bm: A major
Wir wandelten Op. 96, no. 2 50a: D fl.maj 50am: D fl.maj 50b: C major 50bm: C major