VOLUME THREE: 2 Schubert song cycles

 
 
Higher
Muted
Lower
Muted
Schubert Die schöne Müllerin, D. 795
 
 
translations
 
 
1: Das Wandern  
B flat*
G major
2: Wohin? 
G major*
E major
3: Halt! 
C major*
A major
4: Danksagung an den Bach 
G major*
E major
5: Am Fierabend  
A minor*
F sh minor
6: Der Neugierige 
B major*
A flat

7: Ungeduld 

A major*
F sharp
8: Morgengruss
C major*
A major
9: Des Müllers Blumen
A major*
F sharp
10: Tränenregen 
F sh minor*
D sh minor
11: Mein 
D major*
B major
12: Pause
B flat*
G major
13: Mit dem grünen Lautenbande
B flat*
G major
14: Der Jäger 
C minor*
A minor
15: Eifersucht und Stolz  
G minor*
E minor
16: Die liebe Farbe 
B minor*
G sh minor
17: Die böse Farbe 
B major*
A flat
18: Trockne Blumen
E minor*
C sh minor
19: Der Müller und der Bach
G minor*
E minor
20: Des Baches Wiegenlied
E major *
D flat
   
 
 
Schubert Winterreise, D.911
 
 
   
 
 
1: Gute Nacht
D minor*
B minor
2: Die Wetterfahne
A minor*
F minor
3: Gefrorne Tränen
F minor*
D minor
4: Erstarrung
C minor*
A minor
5: Der Lindenbaum
E major*
D flat
6: Wasserflut
E minor*
C sh minor
7: Auf dem Flusse
E minor*
C sh minor
8: Rückblick
G minor*
E minor
9: Irrlicht
B minor*
G sh minor
10: Rast
C minor*
A minor
11: Frühlingstraum
A major*
F sharp
12: Einsamkeit
B minor*
G sh minor
13: Die Post
E flat*
C major
14: Der greise Kopf
C minor*
A minor
15: Die Krähe
C minor*
A minor
16: Letzte Hoffnung
E flat*
C major
17: Im Dorfe
D major*
B major
18: Der stürmische Morgen
D minor*
B minor
19: Täuschung
A major*
F sharp
20: Der Wegweiser
G minor*
E minor
21: Das Wirtshaus
F major*
D major
22: Mut
G minor*
E minor
23: Der Nebensonnen
A major*
F sharp
24: Der Leiermann
A minor*
F sh minor